Lợi thế về giao thông và hạ tầng phát triển là một trong những yếu tố "kích cầu' quan trọng tại khu vực Tây Hà Nội

Lợi thế về giao thông và hạ tầng phát triển là một trong những yếu tố “kích cầu’ quan trọng tại khu vực Tây Hà Nội